• Služby

    SLUŽBY

Strategické plánování

Strategické plánování zajišťuje našim klientům předpoklad pro vyvážený rozvoj a trvalý růst. S naší podporou analyzují své stávající postavení, identifikují nedostatky a rizika a aktivují své silné stránky (komparativní výhody). Naše služby využijí ti klienti, kteří jsou stejně jako my přesvědčeni, že systém řízení musí být ve svých principech jednoduchý a srozumitelný pro všechny zainteresované, aby mohl být dlouhodobě efektivní, výkonný a kvalitní. Poskytujeme poradenské služby v oblasti strategického řízení jak pro soukromý, tak i pro veřejný sektor.

Veřejný sektor

Podstatou našich služeb je metodické vedení procesu vytváření strategického plánu jakožto živého dokumentu, sloužícího k naplnění cílů organizace/obce, a přitom nezasahování do vůle a hodnot těch, kteří jej tvoří. Vytvoříme pro vaši obec odpovídající rozvojovou strategii (analytickou i návrhovou část, vč. akčního plánu na nejbližší období). Disponujeme jak zkušenostmi z přípravy podobných projektů, tak dostatečným přehledem a schopností práce s informacemi. Jsme připraveni vytvořit pro vaši obec optimální rozvojovou strategii v závislosti na zjištěných charakteristikách a potřebách/přáních aktérů zapojených do strategického plánování.

Soukromý sektor

Poskytujeme poradenství v oblasti strategického rozvoje organizací a přípravy koncepčních dokumentů pro rozvoj organizací.