• Kdo jsme

  KDO JSME

Kdo jsme

Spolek Institut pro rozvoj sociální ekonomiky, o.s. vznikl v roce 2011 jako dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů, které spojuje snaha o rozvoj všeobecné úrovně vzdělanosti a povědomosti obyvatelstva v oblasti sociální ekonomiky a snaha o přispění v oblasti řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů, a tím pomáhat k sociálně-ekonomickému rozvoji regionů. Naším cílem je umožnit svým členům a příslušným cílovým skupinám obyvatelstva prohloubení znalostí, dovedností a praktických zkušeností v oblasti rozvoje sociální ekonomiky a sociálního podnikání.

Členská základna je tvořena lidmi z rozličných oborů a profesí. Díky šíři našich odborných znalostí jsme tak schopni realizovat široké spektrum projektů v oblasti sociální ekonomiky. Mezi naše členy patří projektoví manažeři, stavební inženýř, lektoři, ekonomové a terapeuti, dále např. krizový a kvality manažer, přičemž všichni se nějakým způsobem ve své kariéře setkali či aktivně setkávají s nějakou formou potřeby implementace sociálně integračních aktivit u různých CS. 

Náš spolek podporuje aktivní sociální začleňování ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím rozvíjení a implementace konceptu komplexního přístupu v oblasti sociálně integračních aktivit sociální ekonomiky.. V budoucnu se chceme více zaměřit především na realizaci vlastních ucelených projektových záměrů podporujících sociální inkluzi, především v oblasti podpory realizace projektů sociálního podnikání se zaměřením na integraci OZP a jiných znevýhodněných skupin obyvatelstva. Chceme tím přispívat ke zvyšování zaměstnanosti a k integraci takových skupin obyvatelstva, kteří nesou určité známky sociálního znevýhodnění a práci jako takovou by zpravidla hledali jen se značnými problémy.

Východiska

Chceme podporovat rozvoj sociální ekonomiky jako oblasti kombinující soukromé hospodářské aktivity, které mají významný prvek obecné, veřejné a společenské prospěšnosti a které se velmi podstatně odrážejí zejména v oblasti zaměstnanosti. Sociální ekonomiku chápeme jako třetí sektor částečně se překrývající s neziskovým (občanským) sektorem, ale odlišující se přesahem tržního prostředí. Proto neřadíme do sociální ekonomiky subjekty nebo organizace občanského prostředí, které nevykonávají ekonomické aktivity. Sociální ekonomiku naopak chápeme v tomto pojetí jako možný zdroj pro rozvoj občanských subjektů a jejich projektů. Společnými znaky sociálních podniků jako subjektů sociální ekonomiky rozumíme:

 • Nadřazenost jedince a sociálního cíle nad kapitálem
 • Dobrovolnost a otevřenost členství
 • Demokratické řízení členy, maximální zapojení členů/pracovníků do rozhodování o spojení zájmů členů a veřejné prospěšnosti
 • Přijetí principů solidarity a zodpovědnosti
 • Nezávislost ve vztahu k veřejné správě a autonomnímu řízení
 • Podstatná část zisku z aktivit podniku je určena na rozvoj podniku, ve prospěch rozvoje služeb členům a ve prospěch veřejného zájmu.
 • Pilíře sociální ekonomiky jsou společné se základy občanské společnosti.

Oblasti působení

Našich cílů dosahujeme realizací projektů a poskytování poradenství v následujících oblastech:

 • Podpora rozvoje sociálního podnikání se zaměřením na integraci OZP a sociálních inovací obecně. Podpora konceptu komplexního přístupu v oblasti sociálně integračních aktivit sociálního podnikání
 • Sledování a průběžné vyhodnocování legislativního prostřední v oblasti sociální ekonomiky a sociálního podnikání, aktivní komunikace s veřejným sektorem v této problematice
 • Integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Snižování sociální exkluze a pomoc při řešení sociálních problémů. Sociální začleňování různých znevýhodněných skupin prostřednictvím jejich integrace na trh práce a odstraňování nerovností na trhu práce.
 • Zavádění opatření orientovaných na řešení otázek zaměstnanosti OZP, sociální soudržnosti a místního  a environmentálního rozvoje.
 • Využití a rozvoj lidských, materiálních a finančních zdrojů při realizaci programů místního rozvoje, zvyšování lokální prosperity a aktivní zapojování obyvatelstva do rozvoje regionu. (tzv. místní prospěch v sociálním podnikání)
 • Podpora konceptu celoživotního učení.
 • Podpora udržitelného místního rozvoje a regionální konkurenceschopnosti.

Naše aktivity

Hlavními nástroji pro dosahování výše uvedených cílů spolku je

 • rozvoj a zkvalitňování podmínek pro podporu zvýšení kvality života u obyvatel ohrožených sociálním vyloučením realizací vlastních projektů podporujících komplexní integraci CS. Podpora přípravy a realizace projektů ostatních subjektů.
 • rozvíjení spolupráce s podnikatelskou sférou s důrazem na rozvoj konceptu komplexní integrace CS prostřednictvím realizace partnerských projektů
 • rozvíjení spolupráce s veřejným sektorem, školami a vzdělávacími zařízeními
 • odborná pomoc a poskytování poradenství CS v získávání znalostí, dovedností a rozvoje informovanosti v oblasti sociální ekonomiky
 • výzkumná a publikační činnost především v oblasti sociální ekonomiky
 • podpora činnosti subjektů působících v oblasti sociální práce a sociálního podnikání a kooperace s dalšími subjekty třetího sektoru
 • poskytování individuálního poradenství daným CS (řešení životních situací, podpora v oblasti pracovního života CS, poradenství v pracovně-právní oblasti, zvyšování finanční gramotnosti CS, podpora vzdělávání CS)
 • realizace seminářů včetně workshopů včetně lektorské činnosti, poskytování konzultací a odborného poradenství příslušným CS, profesní setkávání s odborníky z dané oblasti, získávání nejnovějších informací z daného oboru, poskytování výzkumné, analytické a vzdělávací služby, publikační a propagační služby včetně organizování informační činnosti.